İnsan Hakları ve Dayanışma Derneği-İsviçre \ Verein für Menschenrechte und Solidarität in der Schweiz

                                                        BİZ KİMİZ 

Biz Türkiyeli ve Kürdistanlı insan hakları savunucularının oluşturduğu İnsan Hakları ve Dayanışma Derneği olarak, Derneğimizi insanların haklarıyla var olacaklarına, dünya üzerinde eşit, özgür ve sömürüsüz yaşayabileceklerine, dayanışmanın temel yaşam prensibi olması gerektiğine inandığımız için kurmuş bulunuyoruz. İsviçre’de yaşamını sürdüren ve insan hakları için katkı sunmak isteyen her bireyin tüm farklılıklarıyla hep birlikte temel insan haklarını savunmasının mümkün ve gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu yolda birlikte yürüyecek ve bize rehberlik edecek uluslar arası sözleşme ve bildirileri dikkate almanın, onları geliştirmeyi hedeflemenin önemli olduğunu ifade etmek isteriz. Dernekte dönemsel olarak görev ve sorumluluk alan kişiler, cinsiyeti, yaşı ve deneyimleri sebebiyle üstünlük elde etmeyecek, dernek faaliyetlerinde çalışan kişiler karar verme süreçlerine aktif olarak dahil edilecektir. Görev ve sorumluluklarına daha önceden başlamış olanlar hiyerarşik olarak üstünlük ve avantajlar edinmeyecektir. Derneğin düşünsel ve pratik etkinliklerinde yabancılaşmanın engellenmesi ve katılımcılığın sağlanması hedeflenecektir. Bizler özgür ve yapıcı bir birliktelik için farklılıklara yer verilmesi düşüncesindeyiz. Bu imkan ve koşullar çerçevesinde somut adımlar atarak derneğimizi geliştirmek, özgürlükçü prensipleri teori ve pratik içinde zenginleştirmek ve böylelikle insan haklarına bir katkı sunmak istiyoruz. Bizler göçmenlerin ve yakınlarının hem İsviçre’de hem de geldikleri ülkelerde hakları ve sorunlarının çözümü için çaba sarf edecek ve kendilerine destek sunacağız. Bizler İsviçre’de herkesin karşılaşabileceği, hukuki yapı ve pratikten dolayı ortaya çıkabilecek insan hakları ihlalleri konusunda pratik ve hukuki çözümler geliştireceğiz. İHDD cezaevi ve işkenceye maruz kalmış, savaş mağduru olan, açlık grevi ve ölüm orucu sürecini yaşayan kişilere ve yakınlarına, sosyal ve psikolojik hizmet sunmayı hedeflemektedir. Böylelikle yaşamsal koşulların yaratılmasına katkı sunmak amacındayız. Bunun yanında bu insanların sosyal yaşama katılmalarına imkan yaratmak amaçlanmaktadır. Bununla ilgili projeler tasarlanacak ve gerçekleştirilecektir. Bunun dışında dernek dil problemlerinin çözülmesine destek verecek ve dayanışma ağlarının kurulmasına hizmet edecektir. Bir diğer amaç da, insanlar arasındaki farklılıklara tolerans gösterilmesini desteklemektir. Ortak bir anlayış temelinde dostluklar, birliktelikler ve arkadaşlıklar kurulacaktır. Paylaştıkça ve dayanışma içerisinde olduğumuz sürece sorunlarımızın çözümüne daha da yaklaşmış olacağız. Bu amaçlarımıza ulaşmak için herkesi karar verme süreçlerimize katılmaya, amaçlarımızı birlikte gerçekleştirmeye davet ediyoruz.

                                               

                                 İNSAN HAKLARI VE DAYANIŞMA DERNEĞİ İSVİÇRE


TÜZÜK

İSVİÇRE İNSAN HAKLARI VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: İsim ve Adres...

1) " İnsan Hakları Ve Dayanışma Derneği İsviçre (İHDD-İSVİÇRE)" ismi altındaki dernek İsviçre Medeni Kanunu’nun 60 maddesi gereğince varlığını sürdürür.

2) Derneğin faaliyet yeri Bern’dir.

3) Dernek İsviçre Dernekler Birliği (Schweizerischen Verein-Verbandes) üyesidir.

Madde 2: Vizyon, Derneğin Temel Değerleri ve Görevi

1. Dernek hedefi, bütün insanların İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer insan hakları belgelerinde kesin bir şekilde tanımlanmış bulunan haklardan yararlanabileceği koşulları yaratmak için mücadele eder.

2. Dernek, belirtilen bu hedeflere erişmek için, araştırma görevleri ile beraber ağır insan hakları ihlallerini engelleme ve esas olarak da sonlandırmayı kendisine bir görev olarak tanımlar.

3. Dernek, uluslararası dayanışma, bireysel ve kurumsal mağduriyetler için etkili eylem, insan haklarının evrenselliği, bölünmezliği, tarafsızlığı ve bağımsızlığı, demokrasi ve karşılıklı saygı ilkelerini benimseyerek kendisini insan hakları savunucularının birliği olarak tanımlar.

Madde 3: Metotlar Dernek, hükümetler, hükümetler arası kurumlar, silahlı-silahsız politik gruplar, şirketler ve diğer devlet dışı aktörlerle ilişki içinde ve dikkatli, hızlı ve sürekli bir şekilde insan hakları ihlallerini tespit etmeye çalışır. Dernek çeşitli alanlarındaki ve bireysel vakalardaki insan hakları ihlallerini sistematik ve tarafsız bir şekilde araştırır. Araştırma sonuçları gerekirse kamuoyu ile paylaşılır. Dernek üyeleri, destekçileri ve çalışanları insan hakları ihlallerini durdurmak için iktidar veya diğer sorumlular üzerinde baskı oluşturmak için kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunur. Belirli insan hakları ihlallerine karşı faaliyetlerinin yanı sıra dernek, bütün hükümetleri, insan hakları standartlarını kabul etmek ve gerekliliklerini karşılamak için hukuk düzenine saygılı davranmaya zorlar. Bunun dışında dernek, insan hakları eğitimi için geniş kapsamlı program uygulayarak, hükümetler arası örgütlere, bireylere ve her türlü toplumsal gruplara insan haklarını geliştirme ve saygı gösterme çağrısında bulunur.

1 Dernek, özellikle, insan hakları ihlallerine maruz kalan göçmenlerin sosyal entegrasyonu ve rehabilitasyonu için gerekli çalışmaları yürütür. Özellikle bu amaçla dernek, sosyokültürel ve politik etkinlikler düzenler. Dernek sahip olduğu imkanlar dahilinde ayrıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

2 İlave eğitim, Entegrasyon ve Dil kursları

3) Ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal ve kültürel etkinlikler,

4) Günlük yasam sıkıntılarında baş edilmesinde yardımda bulunma,

5) İstihdam programlarının hazırlanması, istihdam alanlarının yaratılması ve bu alanlara erişmede aracılık,

6) Diğer örgüt ve kurumlarla ilişki kurmak,

7) Diğer ulusal ve uluslararası kurumlarla ortak çalışmayı öngören anlaşmalar yapmak.

Madde 4: Üyelik

1.Tüzüğü ve amaçları benimseyen Her özel kişi üye olabilir. Üyelik için katılım beyanının verilmesi gereklidir. 2.Her bir üye istediği zaman gerekçe sunmaksızın üyelikten ayrılabilir. Yönetim kurulu üyeliğe alımı reddedebilir ya da gerekçe sunarak süreli ya da süresiz üyelikten çıkartabilir. 3.Üyeliğin kabul edilmeme kararı kesindir. Üyelikten çıkartılan kişi, yönetim kurulunun vermiş olduğu kararı, kendine tebliğ edildiği tarihinden itibaren 30 gün içinde bir sonraki genel kurul toplantısına götürerek itirazda bulunabilir. Genel kurul bir üyeyi gerekçe göstererek üyelikten çıkartabilir. 4.Üyeler gönüllü olarak üyelik aidatı öderler.

Madde 5: Üyelerin katılımı

1.Üyeler çeşitli gruplar, ağlar ya da başka yapılar oluşturarak faaliyet gösterebilirler. Organizasyonu yönetim kurulu düzenler.

Madde 6: Genel Kurul Toplantısı

1.Genel kurul en yüksek yönetim organıdır. Baştan başka bir organa belirgin bir şekilde verilmemiş her konuda karar alma yetkisine sahiptir.

2.Aşağıdaki konular genel kurulun yetkisine bırakılmıştır:

a) Dernek tüzük maddelerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi

b) Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçilmesi ve azledilmesi

c) Yıllık raporun ve yılsonu bilançosunun kabulü

d) Uzun vadede yapılan siyasal ve mali planlamalar ve bütçenin kabulü

e) Fonların oluşturulması ve vakıfların kurulması

f) Kanunların, dernek tüzük maddelerinin ya da talimatnamelerin sadece genel kurula verilmesini mecbur kıldığı tüm konular ve işler

3.Olağan genel kurul yılda bir kere toplanır. Olağanüstü genel kurul, genel kurulun kendisinin ya da yönetim kurulunun kararı üzerine veya dört ay içinde toplanmak kaydıyla, üye sayısının 1/5’inin nedenini bildirerek yazılı olarak genel kurulu toplantıya çağırması halinde toplanır.

4.Yönetim kurulu genel kurul toplantısının tarihini mümkün olduğunca erken, ancak en geç toplantıya 4 hafta kala bildirir. Bildirimde her bir üyenin özel bir davetiye ve ilgili dokümanların gönderilmesini talep edebileceğine dikkat çeker.

5. Her üye genel kurula en geç iki hafta kala toplantı için konu bildirip, görüşülmesi için öneride bulunabilir.

6. Genel kurula en geç bir hafta kala yönetim kurulu toplantı yerini, zamanını ve konularını, ayrıca üyelerle birlikte özel bir davet istemiş olan gruplar, ağlar ve diğer yapıları ve diğer başvuruları bildirip iletir.

7. Genel kurulda her bir üyenin, sadece kendisinin şahsen kullanabileceği bir tek oyu vardır.

8. Her bir üye, üyeliğe alındığı tarihten itibaren bir ay geçtikten sonra oy kullanma hakkına sahiptir.

9. Genel kurul oy çokluğuna dayalı olarak karar verir. Çekimser oylar sayı olarak oylamaya dahil edilmez. Oy sayısının eşit çıkması halinde, tekrar oylama yapılır, bu durumda da eşitlik çıkması halinde Konu ile ilgili herhangi bir karar alınmaz.

10. Genel kurul toplantısında sadece önceden uygun bir şekilde bildirilmiş olan konular hakkında bağlayıcı kararlar alınabilir. Olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması için olan çağrılar ve ayrıca yönetim kurulu ya da en az beş üyenin istemiş olması halinde gündeme getirilen güncel bir konu hakkındaki konuşmalar ve tavsiyeler bu şarttan muaftır.

11. Genel kurul organların seçilmesinde % 50 kadın kotasını gözetmelidir .

Madde 7: Yönetim Kurulu

1) Yönetim Kurulu, genel üye kongresinde alınan kararları uygular, denetler ve kontrol eder.

2) Yönetim Kurulu, özel olarak Genel Kurul’un yetkisine hasredilmemiş dernekle ilgili bütün konularda yetkilidir.

3) Yönetim Kurulu üyeleri 5 ve 9 kişi arasında oluşabilir ve bu kişiler genel kurulda 2 1 yıllığına seçilir. Seçilen üyelerin üyelikleri bir sonraki genel üye kongresine kadar devam eder ve isterlerse o kongrede tekrar aday olabilirler. 

4) Yönetim kurulunda boşalmaların olması ya da yönetim kurulunun, bir sonraki genel kurula kadar faaliyetin ihtiyaçları için katkılarını gerekli görmesi ihtimaline karşı iki yedek yönetim kurulu üyesi dernek kongresinde seçilir. Bu üyeler YK toplantılarına katılıp katılmamakta serbesttirler ama asil YK üyeleriyle aynı haklara ve görevlere sahiptirler. Yedek üyeler bir defalığına seçilirler ama isterlerse sonraki dernek kongresinde, YK`da kalmak istediklerini belirtip tekrar seçilmek için aday olabilirler.

5) Yönetim Kurulu, görev paylaşımını kendi üyeleri içerisinde yapar.

6) Yönetim Kurulu bazı yetkilerini üyelerine, çalışma gruplarına, komitelere ve kimi temsilcilere verebilir. Aşağıdaki yetkiler devredilemez:

a) Bütün üyeleri, çalışma gruplarını ve bölgeleri doğrudan etkileyen genel talimatlar, düzenlemeler ve çalışma ilkeleri düzenlemeleri,

b) Uzun vadeli politik ve mali planlamalar, yıllık bütçenin ve dernek kongresine sunulacak hesapların düzenlenmesi,

c) Dernek başkanının seçimi, görevlendirilmesi ve istifasının kabulü,

d) Yönetim Kurulunun görevlerinin belirlenmesi,

e) Genel Kurulun yerini ve zamanını belirlemek,

f) Yasa, tüzük ve yönetmelikler gereği özel olarak yönetime bırakılmış diğer işler.

g) Alınan kararlarda yönetim kurulundan iki üyenin imzası gereklidir.

Madde 8: Denetim kurulu

1.Genel Kurul bir senelik görev süresi için denetleme kurulunu seçer. Denetleme kurulu iki genel kurul arasında dernek faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. 2.Denetimin kapsadığı çerçeve kanunlara göre belirlenir. Yönetim kurulu tarafından genel toplantılarda denetim kuruluna fazladan denetim görevleri verilebilir. Denetleme kurulu 2 asil, 2 yedek kişiden oluşur.

Madde 9: Maliye

1. Dernek kendi giderlerini üye aidatlarından, proje ve etkinliklerden, yayınlardan, gönüllü bağışlarından ve kamu desteğiyle karşılar.

2. Bütçenin oluşturulması konusunda gerekli olan yönetmelik ve yönergeler yönetim kurulu tarafından çıkarılır.

3. Üyeler dernek borçlarından dolayı kişisel olarak sorumlu tutulamazlar.

Madde 10: Tanıtım

1.Davetiyeler ve bildirimler mektup veya e-posta veya diğer iletişim organları aracılığıyla yayınlanır.

2. Yayın organlarının elektronik ya da basılı şekilde olmasını yönetim kurulu belirler.

Madde 11: Tüzük değişikliği, derneğin başka bir kurumla birleşmesi veya feshi 1.Tüzük değişikliği için genel kurulun en az üçte iki geçerli oy çoğunluğu gerekir.

2. Başka tüzel bir kişi ile birleşme veya derneğin feshi yalnız genel kurul üyelerinin dörtte üçünün onayladığı kararla gerçekleşir.

3. Birleşme İsviçre'de kayıtlı, vergi yükümlülüğünden muaf tüzel bir kişi ya da kamu yararına çalışan vergiden muaf tutulan başka hayırsever bir kurumla olur. Fesih durumunda mal varlığı, İsviçre'de kayıtlı ve vergi yükümlülüğü olmayan tüzel bir kişiye devredilmek zorunda.

ÇALIŞMA KONSEPTİ

Derneğimiz İHDD-İsviçre‘nin, kuruluş Genel kurulunda Tüzüğümüzün 2. ve 3. maddelerinde belirlenen çerçevede bir çalışma konsepti oluşturulması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda konseptimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Öncelikle tüzüğümüzün 2. ve 3. maddelerini hatırlatmada fayda olduğunu düşünüyoruz. „

Madde 2: Vizyon, Derneğin Temel Değerleri ve Görevi

1. Dernek, bütün insanların İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer insan hakları belgelerinde kesin bir şekilde tanımlanmış bulunan haklardan yararlanabileceği koşulları yaratmak için mücadele eder.

2. Dernek, belirtilen bu hedeflere erişmek için, araştırma görevleri ile beraber ağır insan hakları ihlallerini engelleme ve esas olarak da sonlandırmayı kendisine bir görev olarak tanımlar.

3. Dernek, uluslararası dayanışma, bireysel ve kurumsal mağduriyetler için etkili eylem, insan haklarının evrenselliği, bölünmezliği, tarafsızlığı ve bağımsızlığı, demokrasi ve karşılıklı saygı ilkelerini benimseyerek kendisini insan hakları savunucularının birliği olarak tanımlar. Madde 3: Metotlar Dernek, hükümetler, ulusal ve uluslar arası kurumlar, silahlı-silahsız politik gruplar, şirketler ve diğer devlet dışı aktörlerle ilişki içinde ve dikkatli, hızlı ve sürekli bir şekilde insan hakları ihlallerini tespit etmeye çalışır. Dernek çeşitli alanlarındaki ve bireysel vakalardaki insan hakları ihlallerini sistematik ve tarafsız bir şekilde araştırır. Araştırma sonuçları gerekirse kamuoyu ile paylaşılır. Dernek üyeleri, destekçileri ve çalışanları insan hakları ihlallerini durdurmak için iktidar veya diğer sorumlular üzerinde baskı oluşturmak için kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunur. Belirli insan hakları ihlallerine karşı faaliyetlerinin yanı sıra dernek, bütün hükümetleri, insan hakları standartlarını kabul etmek ve gerekliliklerini karşılamak için hukuk düzenine saygılı davranmaya zorlar. Bunun dışında dernek, insan hakları eğitimi için geniş kapsamlı program uygulayarak, hükümetler arası örgütlere, bireylere ve her türlü toplumsal gruplara insan haklarını geliştirme ve saygı gösterme çağrısında bulunur.

1. Dernek, özellikle, yasal-yasal olmayan insan hakları ihlallerine maruz kalan göçmenlerin sosyal entegrasyonu ve rehabilitasyonu için gerekli çalışmaları yürütür. Özellikle bu amaçla dernek, sosyokültürel ve politik etkinlikler düzenler. Dernek sahip olduğu imkanlar dahilinde ayrıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

2. İlave eğitim, Entegrasyon ve Dil kursları

3. Ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal ve kültürel etkinlikler,

4. Günlük yasam sıkıntılarında baş edilmesinde yardımda bulunma,

5. İstihdam programlarının hazırlanması, istihdam alanlarının yaratılması ve bu alanlara erişmede aracılık,

6. Diğer örgüt ve kurumlarla ilişki kurmak, diğer ulusal ve uluslararası kurumlarla ortak çalışmayı öngören anlaşmalar yapmak.“

Bu perspektifle IHDD-İsviçre aşağıda sıralanan faaliyetleri yürütür.

1.Derneğimiz, Haklara sahip olma ve kullanma açısından bütün insanların eşit ve özgür olacağı koşulları yaratmak için çalışır. Hakları tanıtmak ve hak bilincini yükseltmek öğretmek için etkinlikler düzenler.

2.Derneğimiz din, dil, irk, ulus, vb her türlü farklılıktan kaynaklı ayrımcılığa karşı aktif mücadele eder, insanların ayrımcılığa maruz kalmaması için eğitim toplantıları vb etkinlikler düzenler

3.Derneğimiz bütün insanların eşit ve özgür yasam hakkını savunur. İnsanların güven içinde yaşaması için gerekli koşulları yaratmaya çalışır.

4.Derneğimiz köleliğe ve köleciliğe karşıdır. İnsanların köle gibi kullanılmasına karşı aktif mücadele yürütür. İnsanların kendi haklarını öğrenip savunabilmesi için eğitim toplantıları düzenler ve propaganda olanakları sunar.

5.Derneğimiz, işkenceye, her türlü zalimane uygulama ve dayatmalara, insan onurunu kırıcı davranışlara karşı mücadele yürütür. Bütün dünyada işkence karşıtı etkinlikleri destekler, bulunduğu ülkede işkence ve kötü muameleyi engellemek için faaliyetler yürütür. Bulunduğu her alanda işkence ve kötü muameleye uğramış, zulme karşı direncinden dolayı sağlıklarını kaybetmiş insanları tedavi etmeye, fiziki, sosyal ve psikolojik anlamda yaralarını sarıp yeniden topluma kazandırmaya çalışır. Bunun için kurulmuş kurumlarla ortak etkinlikler düzenler, rehabilitasyon merkezleri kurmaya çalışır.

6. Derneğimiz engelli insanların haklarının tanınması, geliştirilmesi için mücadele eder. Engellilerin ayrımcılığa uğramaması, pozitif önlemler alınması için çalışma yürütür.

7. Dünyanın neresinde olursa olsun Her bireyin hukuki bir kişiliği vardır. Derneğimiz bütün insanların hukuki eşitliğini savunur ve bu eşitliğin sağlanması için faaliyetler organize eder. Haksiz yere tutuklanmalara karşıdır, yasalar karşısında bütün insanların eşit haklara sahip olmasını savunur. Haksızlığa uğramış insanlara yardımcı olur İnsanların hukuki destekten eşit olarak yararlanması için mücadele eder.

8.Derneğimiz tüm insanların özel yaşamına saygılıdır. İnsanların özel yaşamlarına, ailesine, prensiplerine saygı duyar. Özel yaşamlara müdahale edilemez ilkesine bağlı kalır.

9. İnsanların serbest dolaşım hakkını savunur ve bunun sağlanması için etkinlikler düzenler. Siyasi nedenlerle sadece sisteme muhalefet ettiği için Herhangi bir devlet tarafından çıkartılmış uluslararası arama ve yakalama kararlarına karşı çıkar. İnsanların illegal duruma düşürülmesini engellemek ve haksızlıklardan doğan mağduriyetleri gidermek için faaliyetler organize eder.

10. Çeşitli nedenlerle (siyasi, ekonomik, kültürel, töresel... vb) ülkesini terketmek zorunda kalan insanların başka ülkelere sığınma hakkını savunur. Bu çerçevede bütün dünyada mültecilerin de iltica ettikleri ülke vatandaşlarının sahip olduğu haklardan eşit ölçüde yararlanması gerektiği ilkesine sahip çıkar. Mültecilere eşit yasam koşullarının sağlanması gerekir. Derneğimiz bu yönde faaliyetler yürütür. Seçimlerde eşit seçme ve seçilme hakkını savunur ve bunun için etkinlikler düzenler. Mültecilerin dil sorunundan dolayı yaşadıkları sıkıntıları gidermeye, bedava tercümanlık hizmetleri ve sosyal danışmanlık hizmeti sunmaya çalışır.

11. Derneğimiz bulunduğu ülkede sağlık koşullarından eşit koşullarda faydalanmayı savunur. Yerli-yabancı ayırt etmeden tüm insanlar eşit sağlık olanaklarından faydalanmalıdır. Bunun için mültecilerin geldikleri ülkelerde yasadıkları sağlık sorunlarını takip eder, çalışmalar ve bilinçlendirme toplantıları düzenler, aydınlatma faaliyetleri organize eder.

12. Cinsiyetler arasında eşitliği, cinsel tercihler konusunda özgürlüğü savunur. Derneğimiz kadın-erkek ayrımı yapmaksızın bir cinsiyetin diğeri üzerinde baskı kurmasına engel olmaya çalışır. Bunun için faaliyetler organize eder. İnsanların cinsel tercihlerine saygı duyar ve cinsel tercihlerinden dolayı insanların dışlanmasına toplum dışına itilmesine engel olmaya çalışır. Bunun için etkinlikler düzenler, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize eder.

13. Derneğimiz hayvan hakları konusunda duyarlıdır. İnsanların hayvanlar üzerinde bir egemenlik ve baskı kurmasına karşı çıkar. Hayvanlara yapılan her türlü baskı ve işkenceye karşı mücadele eder. Derneğimiz, ekolojik dengenin korunması için mücadele eder. Ekolojik dengeyi korumak için yapılan tüm etkinliklere destek olur. Ekosisteme zarar veren kişi, kurum veya devletlere karşı mücadele eder. 14.Derneğimiz bütün dünyada insanların sahip olduğu değerlerin eşit paylaşılmasını savunur. Eşit paylaşmak dururken sahip olma hırsı ve insanları dinsel, ırksal, ulusal, kültürel, vb ayrımlarla ötekileştirerek ezme hırsıyla çıkarılan savaşlara karşıdır. Tüm dünyada savaş karşıtı eylemler düzenler ve etkinliklere katılır. Gerek savaşlar nedeniyle gerekse eşit ve özgür yaşamdan mahrum bırakılmış tüm insanların sorunlarına duyarlı davranır. Bütün dünyada yasam hakkı zorla elinden alınmaya çalışılan savaş mağdurları ve yoksulluk vb. nedenlerle yardıma ihtiyaç duyan bütün insanlara ulaşmaya çalışır. Yardım kampanyaları düzenleyerek insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Savaşların yaşandığı bölgelerde yaşanan sorunların çözümü için alternatif etkinlikler düzenler.

15.Derneğimiz bütün dünyada yaşanan doğal afetleri takip eder. Doğal afetlerden zarar gören bütün insanlara yardım etmeye çalışır. Bu konuda faaliyet yürüten organizasyonlara katılır, ortak faaliyetler yürütür.

16.Tüm dünyada yaşanan salgın hastalıklara karşı duyarlıdır. Derneğimiz salgın hastalıklara karşı yürütülen faaliyetlerde görevler üstlenir.

17. Derneğimiz işsizlikle mücadele eder. Herkesin kendi işini ve mesleğini seçip eşit koşullarda mesleki eğitim görme ve istediği işyerinde çalışma hakkı vardır. Bu çerçevede insanların kendi işini seçmesinde yardım etmek ve eğitim olanakları araştırıp insanların hizmetine sunmak gibi faaliyetlere katılır.

18. Anne ve çocuk sağlığı konusunda derneğimiz olanaklar araştırıp yaratmak, çocukların eğitimi ve bakımı için kreşler açmak, okul çocuklarının eğitim öğretime hazırlanması ve derslerinde başarılı olmaları için yardımcı olunması gibi faaliyetler düzenler.

19. Derneğimiz çocuk haklarının eksiksiz yerine getirilmesi için mücadele verir. Çocukların doğumundan itibaren güvenli bir ortamda sağlıklı ve özgür bir birey yetişmesi için gerek aileler ve devletler gerekse bu isle ilgilenen kurumlarla ortak faaliyetler düzenler. Sorunların çözümüne katkıda bulunur.

20. Her ne kadar cezaevlerinin ve mülteci kamplarının kurulmasına karşı olsa da mevcut sistemde bu türden toplu yaşam alanlarının ortadan kaldırılmasının belli bir süreç gerektirdiği bilinciyle derneğimiz bu alanlarda yaşamak zorunda kalan insanların nispeten sağlıklı bir ortamda bulunabilmeleri ve temel haklarını kullanabilmeleri için çalışmalar yürütür. Bu konuyla ilgili gerek devlet gerekse diğer kurumlarla ortak faaliyetler düzenler, düzenli denetim mekanizmalarının kurulması ve işlemesi için çalışır.

21. Bütün insanların bilim edebiyat sanat gibi kültürel değerlerden eşit yararlanma hakları vardır. Derneğimiz her insanin kendi dilinde bilim, edebiyat ve sanat ürünlerine ulaşmasına yardımcı olmak için etkinlikler düzenler.